Warunki świadczenia usług

Doceniamy Twoje zaufanie do naszej firmy. Chcemy utrzymywać doskonałe relacje z naszymi klientami. Zaufanie obu stron jest niezbędne. Poważnie traktujemy Twoje prawa i robimy wszystko, co w naszej mocy, aby zaoferować Ci najlepszą jakość, obsługę i cenę. Ważne jest, abyś był poinformowany i wiedział, czego możesz od nas oczekiwać. Poniższe warunki dają możliwość uzyskania szczegółowych informacji na temat składania zamówień za pośrednictwem naszego sklepu internetowego. Przeglądając naszą stronę internetową, akceptujesz i szanujesz nasze zasady, warunki i prawa autorskie do korzystania z witryny i produktów w naszym sklepie internetowym. Hair Growth Specialist będzie prowadzić interesy z Tobą w uczciwy sposób.

W niniejszych warunkach zastosowanie mają następujące definicje:

 1. Okres do namysłu: okres, w którym konsument może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy;
 2. Konsument: osoba fizyczna, która nie działa w ramach wykonywania zawodu lub działalności gospodarczej i zawiera umowę na odległość z przedsiębiorcą;
 3. Dzień: dzień kalendarzowy;
 4. Czas trwania transakcji: umowa zawierana na odległość odnosząca się do serii produktów i / lub usług, której obowiązek dostawy i / lub zakupu jest rozłożony w czasie;
 5. Trwały nośnik: każdy środek, który umożliwia konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji skierowanych do niego osobiście, w sposób umożliwiający przyszłe konsultacje i niezmienioną reprodukcję przechowywanych informacji.
 6. Prawo do odstąpienia od umowy: możliwość odstąpienia przez konsumenta od umowy zawartej na odległość w terminie do namysłu;
 7. Wzór formularza: wzór formularza odstąpienia od umowy dostarczony przez przedsiębiorcę, który konsument może wypełnić, gdy chce skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy.
 8. Przedsiębiorca: osoba fizyczna lub prawna, która oferuje produkty i/lub usługi konsumentom na odległość;
 9. Umowa zawierana na odległość: umowa, na mocy której w ramach zorganizowanego przez przedsiębiorcę systemu sprzedaży produktów i/lub usług na odległość, do momentu zawarcia umowy włącznie, stosowana jest tylko jedna lub więcej technik porozumiewania się na odległość;
 10. Technika porozumiewania się na odległość: środki, które można wykorzystać do zawarcia umowy bez jednoczesnego przebywania konsumenta i przedsiębiorcy w tym samym pomieszczeniu.
 11. Regulamin: niniejszy ogólny regulamin przedsiębiorcy.

Hgspecialist.com, nazwa handlowa HGS International B.V.;

Tivolilaan 205
6824 BV Arnhem
Holandia

Numer telefonu: +31 85-0471132
Adres pocztowy: contact@hgspecialist.com
Nr C: 63337630
Nr VAT: NL 855192823 B01

 1. Niniejsze ogólne warunki mają zastosowanie do każdej oferty przedsiębiorcy oraz do każdej umowy zawieranej na odległość i zamówień między przedsiębiorcą a konsumentem.
 2. Przed zawarciem umowy na odległość tekst niniejszych ogólnych warunków zostanie udostępniony konsumentowi. Jeśli nie jest to racjonalnie możliwe przed zawarciem umowy na odległość, zostanie wskazane, że ogólne warunki mogą być przeglądane u przedsiębiorcy i zostaną wysłane bezpłatnie tak szybko, jak to możliwe na żądanie konsumenta.
 3. W przypadku zawarcia umowy na odległość drogą elektroniczną, w drodze odstępstwa od poprzedniego ustępu i przed zawarciem umowy na odległość, tekst niniejszych ogólnych warunków może zostać udostępniony konsumentowi drogą elektroniczną w taki sposób, aby konsument mógł go łatwo przechowywać na trwałym nośniku. Jeśli nie jest to racjonalnie możliwe, przed zawarciem umowy na odległość zostanie wskazane, gdzie można zapoznać się z ogólnymi warunkami drogą elektroniczną oraz że na żądanie konsumenta zostaną one przesłane bezpłatnie drogą elektroniczną lub w inny sposób.
 4. W przypadku, gdy określone warunki dotyczące produktu lub usługi mają zastosowanie oprócz niniejszych ogólnych warunków, akapity drugi i trzeci stosuje się odpowiednio, a konsument może w przypadku sprzecznych ogólnych warunków zawsze powołać się na obowiązujące postanowienie, które jest dla niego najbardziej korzystne.
 5. Jeśli jedno lub więcej postanowień niniejszych ogólnych warunków w dowolnym momencie jest całkowicie lub częściowo nieważne lub zniszczone, wówczas umowa i niniejsze warunki pozostają nienaruszone, a odpowiednie postanowienie zostanie zastąpione postanowieniem, które w jak największym stopniu zbliża się do pierwotnej intencji.
 6. Sytuacje, które nie są uregulowane w niniejszych ogólnych warunkach, muszą być oceniane "zgodnie z duchem" niniejszych ogólnych warunków.
 7. Niejasności dotyczące wyjaśnienia lub treści jednego lub więcej postanowień naszych warunków powinny być wyjaśnione "zgodnie z duchem" niniejszych warunków.

 1. Jeśli oferta ma ograniczony okres ważności lub podlega warunkom, zostanie to wyraźnie określone w ofercie.
 2. Oferta jest niezobowiązująca. Przedsiębiorca jest uprawniony do zmiany i dostosowania oferty.
 3. Oferta zawiera kompletny i dokładny opis oferowanych produktów i/lub usług. Opis jest wystarczająco szczegółowy, aby umożliwić konsumentowi właściwą ocenę oferty. Jeśli przedsiębiorca używa obrazów, są one prawdziwym odzwierciedleniem oferowanych produktów i / lub usług. Oczywiste pomyłki lub błędy w ofercie nie wiążą przedsiębiorcy.
 4. Wszystkie obrazy, specyfikacje i informacje w ofercie są orientacyjne i nie mogą prowadzić do odszkodowania lub rozwiązania umowy.
 5. Produkty ze zdjęciami są prawdziwym odzwierciedleniem oferowanych produktów. Przedsiębiorca nie może zagwarantować, że wyświetlane kolory dokładnie odpowiadają rzeczywistym kolorom produktów.
 6. Każda oferta zawiera takie informacje, które są jasne dla konsumenta, jakie prawa i obowiązki są związane z przyjęciem oferty. Dotyczy to w szczególności:
  • ceny wraz z podatkami;
  • ewentualnych kosztów wysyłki;
  • sposobu, w jaki umowa zostanie zawarta i jakie czynności są do tego niezbędne;
  • czy ma zastosowanie prawo do odstąpienia od umowy
  • sposób płatności, dostawy i wykonania umowy;
  • termin przyjęcia oferty lub termin, w którym przedsiębiorca gwarantuje cenę;
  • wysokość taryfy za komunikację na odległość, jeżeli koszty korzystania z techniki komunikacji na odległość są obliczane na podstawie innej niż zwykła taryfa podstawowa dla używanych środków komunikacji
  • czy umowa jest składana po jej zawarciu, a jeśli tak, w jaki sposób konsument może się z nią zapoznać;
  • sposób, w jaki konsument, przed zawarciem umowy, może sprawdzić dane dostarczone przez niego w ramach umowy i naprawić je w razie potrzeby;
  • wszelkie inne języki, w których oprócz niderlandzkiego można zawrzeć umowę;
  • kodeksy postępowania, którym poddał się przedsiębiorca oraz sposób, w jaki konsument może zapoznać się z tymi kodeksami postępowania drogą elektroniczną; oraz
  • minimalny czas trwania umowy zawieranej na odległość w przypadku czasu trwania transakcji.
  • Opcjonalnie: dostępne rozmiary, kolory, rodzaj materiałów.

 1. Umowa zostaje zawarta, bez uszczerbku dla postanowień ust. 4, w momencie przyjęcia przez konsumenta oferty i spełnienia odpowiednich warunków.
 2. Jeżeli konsument przyjął ofertę drogą elektroniczną, przedsiębiorca niezwłocznie potwierdzi otrzymanie przyjęcia oferty drogą elektroniczną. Dopóki przedsiębiorca nie potwierdzi otrzymania tej akceptacji, konsument może rozwiązać umowę.
 3. W przypadku zawarcia umowy drogą elektroniczną przedsiębiorca podejmie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia elektronicznego przesyłania danych oraz zapewni bezpieczne środowisko internetowe. Jeśli konsument może zapłacić elektronicznie, przedsiębiorca będzie przestrzegał odpowiednich środków bezpieczeństwa.
 4. Przedsiębiorca może - w ramach prawnych - poinformować, czy konsument może spełnić swoje zobowiązania płatnicze, a także wszystkie te fakty i czynniki, które są ważne dla odpowiedzialnego zawarcia umowy na odległość. Jeśli przedsiębiorca na podstawie tego dochodzenia ma uzasadnione powody, aby nie zawierać umowy, ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia lub wniosku i ma prawo dołączyć specjalne warunki do wykonania.
 5. Przedsiębiorca prześle następujące informacje wraz z produktem lub usługą, na piśmie lub w taki sposób, aby konsument mógł je przechowywać w dostępny sposób na trwałym nośniku:
  1. adres siedziby przedsiębiorcy, pod który konsument może się udać w celu złożenia reklamacji;
  2. warunki i sposób, w jaki konsument może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, lub wyraźne oświadczenie dotyczące wyłączenia prawa do odstąpienia od umowy;
  3. informacje o gwarancjach i usługach świadczonych po zakupie;
  4. informacje zawarte w art. 4 ust. 3 niniejszych warunków, chyba że przedsiębiorca przekazał już te informacje konsumentowi przed zawarciem umowy;
  5. wymagania dotyczące rozwiązania umowy, jeżeli umowa trwa dłużej niż rok lub jest nieokreślona.
 1. W przypadku przedłużonej transakcji, przepis w poprzednim akapicie ma zastosowanie tylko do pierwszej dostawy.
 2. Każda umowa jest zawierana pod warunkiem zawieszającym wystarczającej dostępności danych produktów.

Przy dostawie produktów:

 1. Przy zakupie produktów konsument ma możliwość odstąpienia od umowy bez podania przyczyn w ciągu 14 dni. Ten okres do namysłu rozpoczyna się następnego dnia po otrzymaniu produktu przez konsumenta lub przedstawiciela, który został wcześniej wyznaczony przez konsumenta i który został ogłoszony przedsiębiorcy.
 2. W okresie do namysłu konsument będzie ostrożnie obchodził się z produktem i opakowaniem. Rozpakuje lub użyje produktu tylko w zakresie niezbędnym do oceny, czy chce go zatrzymać, czy nie. Jeśli skorzysta z prawa do odstąpienia od umowy, zwróci produkt ze wszystkimi akcesoriami i - jeśli to możliwe - w oryginalnym stanie i opakowaniu do przedsiębiorcy, zgodnie z rozsądnymi i jasnymi instrukcjami dostarczonymi przez przedsiębiorcę.
 3. Jeżeli konsument chce skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, jest zobowiązany poinformować o tym przedsiębiorcę w ciągu 14 dni od otrzymania produktu. Konsument musi to zgłosić za pomocą wzoru formularza. Po tym, jak konsument ogłosi, że chce skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, klient musi zwrócić produkt w ciągu 14 dni. Konsument musi udowodnić, że dostarczone towary zostały zwrócone na czas, na przykład za pomocą dowodu wysyłki.
 4. Jeśli klient nie ogłosił, że chce skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy po upływie terminów wymienionych w ust. 2 i 3 lub konsument nie zwrócił produktu przedsiębiorcy, zakup jest faktem.

Podczas świadczenia usług:

 1. Przy świadczeniu usług konsument ma możliwość odstąpienia od umowy bez podania przyczyn przez co najmniej 14 dni, licząc od dnia zawarcia umowy.
 2. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, konsument skoncentruje się na rozsądnych i jasnych instrukcjach dostarczonych przez przedsiębiorcę wraz z ofertą i / lub najpóźniej w momencie dostawy.

 1. Jeśli konsument skorzysta z prawa do odstąpienia od umowy, poniesie koszty zwrotu towarów.
 2. Jeśli konsument zapłacił kwotę, przedsiębiorca zwróci tę kwotę tak szybko, jak to możliwe, ale nie później niż 14 dni po odstąpieniu od umowy. Warunkiem jest jednak, aby produkt został już otrzymany przez sprzedawcę lub aby można było przedstawić rozstrzygający dowód całkowitego zwrotu. Zwrot zostanie dokonany za pomocą tej samej metody płatności, której użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zezwoli na inną metodę płatności.
 3. W przypadku uszkodzenia produktu z powodu nieostrożnego obchodzenia się z nim przez samego konsumenta, konsument ponosi odpowiedzialność za utratę wartości produktu.
 4. Konsument nie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za utratę wartości produktu, jeżeli przedsiębiorca nie dostarczy wszystkich wymaganych prawem informacji o prawie do odstąpienia od umowy, co powinno nastąpić przed zawarciem umowy sprzedaży.

 1. Przedsiębiorca może wyłączyć prawo konsumenta do odstąpienia od umowy w przypadku produktów opisanych w ust. 2 i 3. Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy ma zastosowanie tylko wtedy, gdy przedsiębiorca wyraźnie stwierdził to w ofercie, przynajmniej na czas przed zawarciem umowy.
 2. Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy jest możliwe tylko w przypadku produktów:
  1. które zostały stworzone przez przedsiębiorcę zgodnie ze specyfikacją konsumenta;
  2. które mają wyraźnie osobisty charakter;
  3. których nie można zwrócić ze względu na ich charakter;
  4. które mogą się szybko zepsuć lub zestarzeć;
  5. których cena podlega wahaniom na rynku finansowym, na które przedsiębiorca nie ma wpływu;
  6. w przypadku gazet i czasopism luzem;
  7. w przypadku nagrań audio i wideo oraz oprogramowania komputerowego, którego pieczęć została zerwana przez konsumenta.
  8. w przypadku produktów higienicznych, których pieczęć została zerwana przez konsumenta.
 3. Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy jest możliwe tylko w przypadku usług:
  1. dotyczących zakwaterowania, transportu, usług restauracyjnych lub polegających na wykonywaniu czynności rekreacyjnych w określonym dniu lub w określonym czasie;
  2. których dostawa rozpoczęła się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem okresu do namysłu;
  3. dotyczących zakładów i loterii.

 1. W okresie wymienionym w ofercie ceny oferowanych produktów i / lub usług nie zostaną podwyższone, z wyjątkiem zmian cen spowodowanych zmianami stawek VAT.
 2. W przeciwieństwie do poprzedniego ustępu, przedsiębiorca może oferować produkty lub usługi o zmiennych cenach, w przypadku cen, które podlegają wahaniom na rynku finansowym i na które przedsiębiorca nie ma wpływu. Ten związek z wahaniami oraz fakt, że wszelkie wspomniane ceny są cenami docelowymi, są wymienione w ofercie.
 3. Podwyżki cen w ciągu 3 miesięcy od zawarcia umowy są dozwolone tylko wtedy, gdy wynikają z przepisów ustawowych lub przepisów.
 4. Podwyżki cen od 3 miesięcy po zawarciu umowy są dozwolone tylko wtedy, gdy przedsiębiorca to zastrzegł:
  1. wynikają one z przepisów lub postanowień ustawowych; lub
  2. konsument jest uprawniony do rozwiązania umowy ze skutkiem od dnia, w którym rozpoczyna się podwyżka cen.
 5. Ceny wymienione w ofercie produktów lub usług zawierają podatek VAT.
 6. Wszystkie ceny mogą zawierać błędy drukarskie. Nie ponosimy odpowiedzialności za konsekwencje błędów drukarskich. W przypadku błędów drukarskich przedsiębiorca nie jest zobowiązany do dostarczenia produktu po błędnej cenie.

 1. Przedsiębiorca gwarantuje, że produkty i / lub usługi są zgodne z umową, specyfikacjami podanymi w ofercie, uzasadnionymi wymaganiami dotyczącymi wartości i / lub użyteczności oraz obowiązującymi przepisami ustawowymi i / lub przepisami rządowymi w dniu zawarcia umowy. Jeśli tak uzgodniono, przedsiębiorca gwarantuje również, że produkt nadaje się do innego niż normalne użytkowania.
 2. Gwarancja udzielona przez przedsiębiorcę, producenta lub importera nie wpływa na ustawowe prawa i roszczenia, których konsument może dochodzić od przedsiębiorcy na podstawie umowy.
 3. Wszelkie wady lub nieprawidłowo dostarczone produkty należy zgłosić przedsiębiorcy na piśmie w ciągu 4 tygodni od dostawy. Zwracane produkty muszą znajdować się w oryginalnym opakowaniu i w nowym stanie.
 4. Okres gwarancji przedsiębiorcy jest zgodny z okresem gwarancji producenta. Przedsiębiorca nigdy nie ponosi odpowiedzialności za ostateczną przydatność produktów do każdego indywidualnego zastosowania przez konsumenta, ani za jakiekolwiek porady dotyczące użytkowania lub zastosowania produktów.
 5. Gwarancja nie ma zastosowania, jeśli:
  1. Konsument samodzielnie naprawił dostarczone produkty i / lub przetworzył je lub jeśli konsument zlecił ich naprawę i / lub przetworzenie osobom trzecim;
  2. Dostarczone produkty są narażone na nienormalne warunki lub w inny sposób nieostrożne obchodzenie się z nimi lub wbrew instrukcjom przedsiębiorcy i / lub są obsługiwane na opakowaniu;
  3. Wada w całości lub w części wynika z przepisów, które rząd wprowadził lub wprowadzi w odniesieniu do charakteru lub jakości użytych materiałów.

 1. Przedsiębiorca dołoży jak największej staranności przy przyjmowaniu i realizacji zamówień produktów oraz przy ocenie wniosków o świadczenie usług.
 2. Miejscem dostawy jest adres, który konsument podał firmie.
 3. Z należytym uwzględnieniem postanowień ust. 4 niniejszego artykułu, firma zrealizuje przyjęte zamówienia szybko, ale nie później niż 30 dni, chyba że konsument zgodził się na dłuższy okres dostawy. Jeśli dostawa jest opóźniona lub jeśli zamówienie nie może zostać zrealizowane lub może zostać zrealizowane tylko częściowo, konsument otrzyma powiadomienie o tym fakcie nie później niż 30 dni po złożeniu zamówienia. W takim przypadku konsument ma prawo do rozwiązania umowy bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów. Konsument nie jest uprawniony do odszkodowania.
 4. Wszystkie warunki dostawy mają charakter orientacyjny. Konsument nie może wywodzić żadnych praw z wymienionych terminów. Przekroczenie terminu nie uprawnia konsumenta do odszkodowania.
 5. W przypadku rozwiązania umowy zgodnie z ustępem 3 niniejszego artykułu, przedsiębiorca zwróci kwotę zapłaconą przez konsumenta tak szybko, jak to możliwe, ale nie później niż 14 dni po rozwiązaniu umowy.
 6. Jeśli dostawa zamówionego produktu wydaje się niemożliwa, przedsiębiorca dołoży starań, aby udostępnić artykuł zastępczy. Najpóźniej w momencie dostawy zostanie podane w jasny i zrozumiały sposób, że zostanie dostarczony przedmiot zastępczy. W przypadku artykułów zastępczych nie można wykluczyć prawa do odstąpienia od umowy. Koszty przesyłki zwrotnej ponosi przedsiębiorca.
 7. Ryzyko uszkodzenia i / lub utraty produktów spoczywa na przedsiębiorcy do momentu dostawy do konsumenta lub wcześniej wyznaczonego przedstawiciela, który został ogłoszony przedsiębiorcy, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej.

Anulowanie

 1. Konsument może rozwiązać umowę, która została zawarta na czas nieokreślony i która obejmuje regularne dostawy produktów (w tym energii elektrycznej) lub usług, w dowolnym momencie, z należytym uwzględnieniem uzgodnionych zasad anulowania i okresu wypowiedzenia wynoszącego do jednego miesiąca.
 2. Konsument może rozwiązać umowę, która została zawarta na czas określony i która obejmuje regularne dostawy produktów (w tym energii elektrycznej) lub usług, w dowolnym momencie przed upływem ustalonego terminu, z należytym uwzględnieniem uzgodnionych zasad anulowania i okresu wypowiedzenia wynoszącego co najwyżej jeden miesiąc.
 3. Konsument może w umowach, o których mowa w poprzednich punktach:
  • odstąpić od umowy w dowolnym momencie i nie ograniczać się do rozwiązania umowy w określonym czasie lub w określonym okresie;
  • odstąpić co najmniej w taki sam sposób, w jaki zostały przez niego zawarte;
  • zawsze odstąpić od umowy z takim samym okresem wypowiedzenia, jaki przewidział dla siebie przedsiębiorca.

Przedłużenie

 1. Umowa, która została zawarta na czas określony i która obejmuje regularne dostawy produktów (w tym energii elektrycznej) lub usług, nie może zostać milcząco przedłużona lub odnowiona na czas określony.
 2. W przeciwieństwie do poprzedniego ustępu, umowa zawarta na czas określony, która obejmuje regularną dostawę dzienników, gazet i czasopism, może zostać milcząco przedłużona na czas określony wynoszący maksymalnie trzy miesiące, jeżeli konsument może rozwiązać tę przedłużoną umowę przed końcem przedłużenia z zachowaniem okresu wypowiedzenia nie dłuższego niż jeden miesiąc.
 3. Umowa, która została zawarta na czas określony i która obejmuje regularne dostarczanie produktów lub usług, może zostać milcząco przedłużona na czas nieokreślony tylko wtedy, gdy konsument może ją wypowiedzieć w dowolnym momencie z zachowaniem okresu wypowiedzenia nie dłuższego niż jeden miesiąc i okresu wypowiedzenia nie dłuższego niż trzy miesiące w przypadku, gdy umowa obejmuje regularne, ale rzadziej niż raz w miesiącu, dostarczanie dzienników, gazet i czasopism.
 4. Umowa na czas określony dotycząca regularnego dostarczania dzienników, gazet i czasopism (prenumerata próbna lub wstępna) nie może być milcząco kontynuowana i wygasa automatycznie po okresie próbnym lub wstępnym.

Czas trwania

 1. Jeżeli umowa została zawarta na okres dłuższy niż jeden rok, konsument może rozwiązać umowę w dowolnym momencie z zachowaniem okresu wypowiedzenia nieprzekraczającego jednego miesiąca, chyba że rozsądek i uczciwość sprzeciwiają się rozwiązaniu umowy przed upływem uzgodnionego okresu.

 1. O ile nie uzgodniono inaczej, kwoty należne od konsumenta muszą zostać zapłacone w ciągu 7 dni roboczych od rozpoczęcia okresu do namysłu, o którym mowa w art. 6 ust. 1. W przypadku umowy o świadczenie usług okres ten rozpoczyna się po otrzymaniu przez konsumenta potwierdzenia zawarcia umowy.
 2. Konsument ma obowiązek niezwłocznie zgłosić przedsiębiorcy nieścisłości w dostarczonych lub podanych szczegółach płatności.
 3. W przypadku niewykonania zobowiązania przez konsumenta, przedsiębiorca ma prawo, z zastrzeżeniem ograniczeń ustawowych, do naliczenia uzasadnionych kosztów, które zostały ogłoszone przed konsumentem.

 1. Przedsiębiorca ma dobrze nagłośnioną procedurę reklamacyjną i rozpatruje reklamację zgodnie z tą procedurąreklamacyjną.
 2. Reklamacje dotyczące wykonania umowy należy składać przedsiębiorcy w sposób wyczerpujący i jasno opisany w ciągu 7 dni od wykrycia wad przez konsumenta.
 3. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeśli reklamacja wymaga przewidywalnego dłuższego czasu rozpatrzenia, przedsiębiorca odpowie w ciągu 14 dni z powiadomieniem o otrzymaniu i wskazaniem, kiedy konsument może oczekiwać bardziej szczegółowej odpowiedzi.
 4. Jeśli reklamacja nie może zostać rozwiązana za obopólną zgodą, powstaje spór, który podlega rozstrzygnięciu.
 5. W przypadku reklamacji konsument musi najpierw zwrócić się do przedsiębiorcy. Jeśli sklep internetowy jest stowarzyszony z Stichting WebwinkelKeur i jeśli skargi nie można rozwiązać za obopólną zgodą, konsument powinien zwrócić się do Stichting WebwinkelKeur(www.webwinkelkeur.nl), który będzie pośredniczył bezpłatnie. Należy sprawdzić, czy dany sklep internetowy ma aktywne członkostwo za pośrednictwem https://www.webwinkelkeur.nl/ledenlijst/ (dotyczy to tylko klientów holenderskich i/lub belgijskich). Jeśli do tego czasu nie zostanie znalezione rozwiązanie, konsument ma możliwość rozpatrzenia swojej skargi przez komisję arbitrażową wyznaczoną przez Stichting WebwinkelKeur, której decyzja jest wiążąca i zarówno przedsiębiorca, jak i konsument muszą się z nią zgodzić. Istnieją koszty związane z przedłożeniem sporu do komisji arbitrażowej, które konsument musi zapłacić odpowiedniej komisji. Możliwe jest również składanie skarg za pośrednictwem europejskiej platformy ODR.
 6. Złożenie skargi nie powoduje zawieszenia zobowiązań przedsiębiorcy, chyba że przedsiębiorca wskaże inaczej na piśmie.
 7. Jeżeli reklamacja zostanie uznana przez przedsiębiorcę za zasadną, przedsiębiorca bezpłatnie wymieni lub naprawi konsumentowi wybrane przez niego produkty lub dostarczone produkty.

 1. Umowy między przedsiębiorcą a konsumentem, do których mają zastosowanie niniejsze ogólne warunki, podlegają wyłącznie prawu holenderskiemu. Nawet jeśli konsument mieszka za granicą.
 2. Konwencja wiedeńska o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów nie ma zastosowania.

Postanowienia dodatkowe lub odbiegające od niniejszych warunków nie mogą być sporządzane na koszt konsumenta i muszą być utrwalone na piśmie lub w taki sposób, aby konsument mógł je przechowywać w dostępny sposób na trwałym nośniku.